Inleiding

Hierbij treft u de eerste 8-maandsrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019. Deze
rapportage is opgesteld conform de afspraken die hierover met de Rekeningencommissie zijn gemaakt. Op deze wijze krijgt de Raad meer tussentijdse informatie om (zo nodig) bij te sturen.

Uit deze 8-maands blijkt dat de financiële tegenwind van het Rijk ook in het lopende begrotingsjaar zorgt dat het college stevige maatregelen moet nemen om de begroting over het jaar 2019 op koers te houden. Tezamen met een nauwkeurigere raming bij het opstellen van de begroting zorgt dit ervoor dat  de tijd waarin financiële overschotten ingezet konden worden gedurende het jaar definitief voorbij is.    

Samen met de 4-maandsrapportage (die u in mei heeft ontvangen) is dit een nieuw P&C-product. Beide
rapportages vervangen het Halfjaarbericht.

Met de 8-maandsrapportage zet het college een stap ter verbetering van de financiële tussentijdse
informatievoorziening. Voorheen werd de Haagse gemeenteraad één keer per jaar – in november - over de
begrotingsuitputting geïnformeerd. Met deze 8-maandsrapportage krijgt de Haagse gemeenteraad in september een actueel totaaloverzicht van de realisatie van de begroting tot en met augustus én een verwachte prognose van het resultaat. Dit verhoogt de bijsturingsmogelijkheden, het inzicht en de transparantie van de financiële cyclus. Hiermee geeft het college uitvoering aan de nadrukkelijke wens van uw rekeningcommissie (RIS301434).


Binnen de financiële cyclus worden diverse producten gemaakt:
de programmarekening ten behoeve van de verantwoording van
de begroting, de voorjaarsnota ten behoeve van de voorbereiding
van de programmabegroting, en de programmabegroting zelf.
Daar komen nu de nieuwe 4- en 8-maandsrapportages bij,
waarmee tussentijds wordt gerapporteerd over de tussentijdse uitvoering van de begroting.

De 8-maandsrapportage is een compacte financiële
afwijkingenrapportage op basis van actuele inzichten. De rapportage geeft in een vroeg stadium inzicht in de gerealiseerde en verwachte resultaten, en daarmee de mogelijkheid om via programmasturing maatregelen te nemen om, daar waar nodig, bij te sturen.

In deze rapportage volgt per beleidsprogramma en per activiteit de realisatie tot en met augustus, en de
prognose voor de uitkomst van het einde van het jaar. Hierdoor krijgt u op activiteitsniveau inzicht in de
begrotingsuitvoering. Daarnaast worden, indien van toepassing, op programma en/of activiteitsniveau de (geprognosticeerde) afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting groter dan € 2,5 mln. toegelicht. Zo krijgt u zicht op alle relevante afwijkingen.

Van 4- naar 8-maandsrapportage

In de 4-maandsrapportage is reeds vermeld dat bij ongewijzigd beleid, en in lijn met de uitkomst jaarrekening en de voorjaarsnota, de prognose dusdanig afwijkt van de begroting, dat bijsturing zonder extra maatregelen niet mogelijk  was. Dit betekent dat maatregelen zijn getroffen en keuzes zijn gemaakt om te anticiperen op de prognose 2019 uit de 4-maandsrapportage en de voorjaarsnota. Deze keuzes en maatregelen zijn onderdeel van de begrotingsvoorbereiding voor de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 geweest waarin de financiële opgave en mogelijke oplossingen tegen elkaar zijn afgewogen. De begroting 2019 is daarbij geactualiseerd. In de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023, hoofdstuk 1.2 “Van voorjaarsnota 2019 naar  programmabegroting 2020-2023” staan de verwerkte aanpassingen nader toegelicht.

Het vertrekpunt voor de 8-maandsrapportage is deze geactualiseerde begroting 2019. De 8-maandsrapportage is dus volgordelijk  tot stand gekomen na de programmabegroting 2020-2023 (RIS303443). De bijgestelde begroting 2019 heeft tevens geleidt tot een bijgestelde prognose 2019 in deze 8-maandsrapportage. Het geprognosticeerde resultaat uit deze 8-maandsrapportage is niet verwerkt in de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023.

Zoals gezegd is dit de eerste 8-maandsrapportage. Het betreft een zogeheten groeimodel en eind 2019 zullen de 4- en 8-maandsrapportages worden geëvalueerd. Daarnaast wordt deze rapportage enkel digitaal gepubliceerd, vanwege de voorgenomen digitalisering van de P&C-producten in het kader van toegankelijkheid en transparantie.