Werk en inkomen

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 07 - Werk en Inkomen 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

623.185

597.580

11.016

608.596

410.731

2.050

N

 Baten 

400.750

371.617

35.898

407.515

271.038

2.650

V

 Saldo 

222.435

N

225.963

N

24.882

V

201.082

N

139.693

N

600

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Toelichting cijfers op hoofdlijnen:

  • Bij Cluster 2. Inkomen

Het resultaat op inkomen is 0, hierin is verwerkt dat het college dit jaar heeft besloten om voorlopig € 5,9 mln. verwacht voordeel van de BUIG in te zetten voor de gemeente brede financiële problematiek. Onder risico’s worden een ontwikkeling op het BUIG budget verder toegelicht.

  • Bij de overige verschillen

Op diverse  activiteiten van het programma wordt een aantal verschillen onder de toelichtingsgrens verwacht die bij elkaar uitkomen op € 0,6 mln.  

Per saldo komt daarmee de prognose op het resultaat uit op een voordeel van € 0,6 mln.

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Prognose BUIG / Bijstandsverlening € 5,9 mln.
Zoals aangekondigd in de voorjaarsnota is in de verdere begrotingsvoorbereiding gewerkt aan een nieuwe
prognose voor de bijstandsuitkeringen. Uit de eindejaar prognose van de BUIG voor 2019 blijkt op basis van de huidige inzichten dat er een voordeel wordt verwacht van € 5,9 mln. Dit voordeel (lagere lasten) is in de begroting verwerkt.

- Haeghe Groep € 18,7 mln. (gemeentebreed neutraal)
De omzet van de sociale werkvoorziening (loonkostensubsidie) is vanwege BBV-voorschriften, zoals
geconstateerd bij de programmarekening 2018, van Overhead naar programma Werk en Inkomen
overgeheveld (verhogen baten van € 18,7 mln.).

- Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen € 17,3 mln. (saldo neutraal)
De bijstandverlening is geactualiseerd naar aanleiding van wetswijziging en aanpassingen in het
macrobudget zijn verwerkt in de begroting, de lasten en baten verhoogd met € 12,3 mln.
Voor het Werkoffensief +500 is een bestemmingsreserve ingesteld om de uitstroom te intensiveren,
€ 5 mln. wordt aan de reserve toegevoegd (dotatie) en hetzelfde bedrag wordt onttrokken voor de
uitvoering.

- Overheveling budget vegers -/- € 2,8 mln. (gemeentebreed neutraal)
Vanaf 2019 is structureel een budget van € 2,8 mln. overgeheveld (verlagen lasten) van het programma
Werk en Inkomen naar het programma Buitenruimte ter dekking van de loonkosten vegers.

- Taakmutaties gemeentefonds € 2,3 mln. (gemeentebreed neutraal)
De taakmutaties van de meicirculaire voor Beschut Werken (€ 0,6 mln.), Baankansen (€ 1,4 mln.),
Participatie Wajong (€ 0,2 mln.) en Banenafspraak (€ 0,1 mln.) zijn verwerkt in de begroting (verhogen
lasten van € 2,3 mln.). Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma
Financiën.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug