Samenvatting

Samenvatting

 (bedragen x € 1.000)
 

Prognose resultaat
2019

 Programma 

Lasten

Baten

Saldo 8-mds

Saldo 4-mds

 01 - Gemeenteraad 

150

V

-

150

V

                 300

 V 

 02 - College en Bestuur 

-

-

-

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

350

N

350

V

-

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

-

-

-

                 400

 V 

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

150

N

100

N

250

N

                 150

 N 

 06 - Onderwijs 

200

V

350

N

150

N

 07 - Werk en Inkomen 

2.050

N

2.650

V

600

V

             5.100

 V 

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

3.500

N

250

V

3.250

N

          45.500

 N 

 09 - Buitenruimte 

50

N

450

V

400

V

                 600

 N 

 10 - Sport 

450

N

-

450

N

 11 - Economie 

100

V

50

V

150

V

 12 - Mobiliteit 

-

-

-

             4.100

 V 

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

3.800

V

5.750

N

1.950

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

1.000

N

550

V

450

N

            3.700

 N 

 15 - Financiën 

350

V

5.000

N

4.650

N

          11.700

 N 

 Overhead 

5.150

N

-

5.150

N

 Totaal 

8.100

N

6.900

N

15.000

N

          51.750

 N 

 Prognose afgerond op € 50.000 

Uit de 8-maandsrapportage blijkt (bij ongewijzigd beleid) een verwacht negatief bruto eindejaarsresultaat van € 15 mln. (0,5% van de geactualiseerde begroting 2019). Ten tijde van de 4-maandsrapportage was het geprognosticeerde tekort nog € 51,75 mln.
De begroting 2019 is geactualiseerd naar aanleiding van de prognose in de 4-maandsrapportage en de effectuering van de maatregelen en keuzes om tot een sluitende ontwerpbegroting 2020-2023 te komen. De prognose bij de 8-maandsrapportage is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2019.

Bovenop het geprognosticeerde resultaat wil het college u erop wijzen dat bij zorg en overhead een ambitieus pakket van maatregelen is afgesproken om grip te krijgen op de lasten.

Het college zal zich maximaal inspannen om het tekort uit de prognose 2019 te minimaliseren.

Leeswijzer

In de 8-maandsrapportage worden tabellen getoond, de betekenis van de diverse kolommen:
In de kolom Uitkomst 2018 staat de stand van de Programmarekening 2018, voordat is overgegaan tot
resultaatbestemming (RIS302204 en RIS302208).

In de kolom Prognose resultaat 2019 treft u de stand aan waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij voortzetting van ongewijzigd staand beleid. Deze stand wordt afgezet tegen de Actuele begroting2019.

Voor een betere leesbaarheid, zijn de getallen in de kolom Prognose resultaat 2019 afgerond op
vijftigduizendtallen.

De voorgenomen begrotingsmutaties ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2019 (RIS300472) heeft het college op 12 september jl. aan de raad aangeboden (RIS303443).
Op het P&C portaal van de gemeente Den Haag zijn aanvullende dwarsdoorsneden van de begroting en realisatie opgenomen.