Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

87.936

86.544

8.780

95.324

63.627

350

N

 Baten 

66.712

69.505

1.597

71.102

69.201

350

V

 Saldo 

21.225

N

17.039

N

7.183

N

24.222

N

5.574

V

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> € 2,5 mln.) heeft zich op het programma voorgedaan:

- Coalitiemiddelen Realiseren duurzame & betaalbare warmte € 7,5 mln.
In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn (4 keer € 4,5 mln. per jaar) vrijgemaakt voor “Realiseren duurzame & betaalbare warmte: duurzame bronnen, geothermie, warmte uit riolering en oppervlaktewater”. Middels een onttrekking aan de reserve Grote Projecten op het programma Financiën worden deze middelen naar voren gehaald. Door deze herfasering is de gemeente in staat om zichtbare projecten in de stad uit te voeren en daarmee een versnelling aan te brengen in de energietransitie (zie Kadernota Duurzaamheid, RIS301829). Voor 2019 is nu een € 7,5 mln. in de begroting opgenomen (verhogen lasten).

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug