Buitenruimte

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 09 - Buitenruimte 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

152.781

157.818

-4.286

153.533

89.160

50

N

 Baten 

58.820

56.047

-1.145

54.902

49.372

450

V

 Saldo 

93.961

N

101.771

N

3.141

V

98.631

N

39.788

N

400

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Opname investeringen in het MIP en uitlichting uit programma -/- € 3,9 mln.
Een actualisatie van investeringen heeft plaatsgevonden. Vanaf de grens van € 2,5 mln. worden
investeringen geactiveerd en opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Dekking voor deze
projecten is uit de exploitatiebegroting op programma Buitenruimte gehaald (lasten verlaagd voor
€ 3,9 mln.) en toegevoegd aan de hiervoor beschikbare activareserve op programma financiën. Het gaat met name om de projecten Leeghwaterplein( € 1,8 mln.) en Kust Gezond (€ 1,7 mln.).

- Overheveling beheerbudgetten openbare ruimte -/- € 3,5 mln.
Het beheer van de openbare ruimte vindt plaats bij de stadsdeelorganisatie op het programma Stadsdelen,
Integratie en Stadsdelen. Hiertoe worden jaarlijks budgetten overgeheveld (verlagen lasten) van het
programma Buitenruimte. Voor 2019 betreft het voornamelijk budgetten voor “Fleur en Kleur” (€ 2,2 mln.) en openbaar groen (€ 1,2 mln.).

- Overheveling budget vegers € 2,8 mln.
Vanaf 2019 is structureel een budget van € 2,8 mln. overgeheveld van het programma Werk en Inkomen
naar het programma Buitenruimte (verhogen lasten) ter dekking van de loonkosten vegers.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug