Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

114.126

97.688

13.040

110.729

71.340

950

N

 Baten 

17.885

11.326

1.213

12.539

10.052

500

V

 Saldo 

96.241

N

86.362

N

11.828

N

98.190

N

61.288

N

450

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Verkiezingen € 2,3 mln. (intensivering)
De gemeente wordt geconfronteerd met het feit dat de organisatie van verkiezingen stelselmatig hogere
lasten met zich meebrengt dan waarmee in de begroting rekening wordt gehouden. Deze hangen samen met de hogere eisen die aan het verkiezingsproces. Voor 2019 is aanvullend een bedrag van € 2,3 mln. geraamd.

- Overheveling beheerbudgetten openbare ruimte € 3,5 mln. (gemeentebreed neutraal)
Het beheer van de openbare ruimte vindt plaats bij de stadsdeelorganisatie op het programma Stadsdelen,
Integratie en Stadsdelen. Hiertoe worden jaarlijks budgetten overgeheveld (verhogen lasten) van het
programma Buitenruimte. Voor 2019 betreft het voornamelijk budgetten voor “Fleur en Kleur” (€ 2,2 mln.) en openbaar groen (€ 1,2 mln.).

- Taakmutaties Gemeentefonds € 1,8 mln. (gemeentebreed neutraal)
De taakmutaties uit de circulaires voor Verkiezingen (Permanente registratie v oor kiezers in buitenland en
Waterschapsverkiezingen; € 1,6 mln.) en Innovatieve aanpak energiebesparing (€ 0,2 mln.) zijn verwerkt in de begroting (verhogen lasten van € 1,8 mln.). Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.

- Resterende middelen statushouders € 1,5 mln. (gemeentebreed neutraal)
De gemeentebrede reserve Statushouders is bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023
opgeheven. De resterende middelen van € 1,5 mln. zijn in de exploitatiebegroting van dit programma
opgenomen (lasten verhogen) bij het onderdeel Integratie.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug