Economie

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 11 - Economie 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

56.689

42.620

5.167

47.787

31.059

100

V

 Baten 

14.484

6.833

4.682

11.515

5.576

50

V

 Saldo 

42.206

N

35.787

N

485

N

36.272

N

25.483

N

150

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Harting-Bank -/- € 3,5 mln.
De € 3,5 mln. aan eerder gereserveerde middelen bestemd voor de Harting-Bank worden aangewend voor
het negatieve aanloopresultaat volgend op de investering in De Titaan (conform RIS 300772). De middelen
worden daarom in de begroting overgeheveld van het programma Economie naar het programma
Stadsontwikkeling en Wonen. Deze middelen worden deels onttrokken uit de Reserve Fonds Economische
Structuurversterking ( € 2,2 mln.), en voor het overige deel uit de exploitatie begroting (laten verlagen;
€ 1,3 mln.).

- Dotatie Evenementenfonds € 2,2 mln.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 is de reserve Olympisch Fonds op het programma Sport samengevoegd met het nieuw ingestelde Evenementenfonds. De resterende middelen van € 2,2 mln. zijn overgeheveld en gedoteerd aan de nieuwe reserve Evenementenfonds op dit programma Economie.

- Werving Internationale Organisaties € 1,5 mln.
Voor de acquisitie van internationale organisaties is € 1,5 mln. aan extra (hogere) lasten opgenomen in de
begroting voor 2019. Deze middelen worden onttrokken uit de gemeentebrede reserve Internationaal en
Werving op het programma Financiën.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug