Sport

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 10 - Sport 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

54.038

49.812

9.680

59.492

37.016

450

N

 Baten 

11.751

8.754

7.404

16.158

8.774

-

 Saldo 

42.288

N

41.058

N

2.276

N

43.334

N

28.242

N

450

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Wegvallen BTW-compensatiefonds € 4,6 mln.
Voor Sport- en Spelaccommodaties is € 4,6 mln. aan extra (hogere) lasten in de begroting opgenomen. Dit
volgt uit het wegvallen van de wettelijke mogelijkheid om kosten voor sportaccommodaties te verrekenen
met de btw. In plaats van deze verrekening ontvangt de gemeente een specifieke uitkering vanuit het Rijk ter compensatie van de extra lasten. Om deze reden zijn de baten op dit programma met hetzelfde bedrag
verhoogd.

- Onderhoudskosten sportaccommodaties € 1,6 mln.
Vanwege extra benodigd onderhoud voor Sport- en Spelaccommodaties is € 1,6 mln. aan extra (hogere)
lasten opgenomen in de begroting. Deze lasten worden onttrokken uit de Reserve Onderhoud
Sportaccommodaties onder Programma 15 (Financiën).

- Vrijval Olympisch Fonds -/- € 2,2 mln.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 is de reserve Olympisch Fonds opgegaan in het
nieuw ingestelde Evenementenfonds. De resterende middelen uit deze reserve zijn overgeheveld naar het
Evenementenfonds op het programma Economie. Deze overheveling is in de begroting van 2019 verwerkt
(onttrekking van € 1,3 mln. en verlaging van de lasten voor € 0,9 mln.).

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug