Mobiliteit

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 12 - Mobiliteit 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

65.645

79.338

-4.034

75.304

37.084

-

 Baten 

70.330

67.702

8.412

76.114

46.202

-

 Saldo 

4.685

V

11.636

N

12.447

V

811

V

9.118

V

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Parkeeropbrengsten 4,7 mln. (Voorjaarsnota)
Betreft een hogere opbrengst (hogere baten van € 7,4 mln.) door meer areaal parkeren, hogere
betaalbereidheid en naheffingen. Hier staan hogere lasten (€ 2,7 mln.) tegenover voor handhaving.

- Opname investeringen in het MIP en uitlichting uit programma -/- € 9,8 mln. (gemeentebreed neutraal)
Een actualisatie van investeringen heeft plaatsgevonden. Vanaf de grens van € 2,5 mln. worden
investeringen geactiveerd en opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Dekking voor deze
projecten is uit de begroting op programma Mobiliteit gehaald voor € 9,8 mln. (lasten verlagen € 7,4 mln.,
baten verhogen € 0,8 mln. en onttrekking € 1,8 mln.) en toegevoegd aan de hiervoor beschikbare
activareserve op programma financiën. Het betreft het project De Zeeheld (€ 3,1 mln.) en diverse fiets- en
verkeersprojecten.

- Inzet programmareserve Mobiliteit € 2,5 mln. (gemeentebreed neutraal)
Na de programmarekening 2018 bedroeg de programmareserve Mobiliteit € 2,5 mln. Deze middelen
worden aangewend voor de voorbereidingskosten planvorming Eneco-middelen (€ 1,95 mln.), extra
maatregelen verkeer in Scheveningen en Centrum én voorbereidende studies en maatregelen snorfietsers
naar rijbaan. Deze middelen zijn in de begroting verwerkt (verhogen lasten), waarbij de onttrekking aan de
reserve op het programma Financiën plaatsvindt.

- Latere uitvoering projecten -/- € 2,4 mln. (gemeentebreed neutraal)
De uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot mobiliteit is verschoven van 2019 naar 2020. De
lasten worden hiervoor verlaagd in 2019 voor € 2,4 mln. Het gaat om de projecten; Dynamische
bewegwijzering fietsparkeren, Fietsproject Waalsdorperweg, Jan van Beersstraat, REIS - Westduinweg en
Sportpark Madestein.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug