Overhead

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 Overhead 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

283.580

273.501

10.191

283.691

235.269

5.150

N

 Baten 

5.725

21.914

-17.309

4.605

3.692

-

 Saldo 

277.855

N

251.587

N

27.499

N

279.086

N

231.577

N

5.150

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Haeghe Groep -/- € 18,7 mln.
De omzet van de sociale werkvoorziening (loonkostensubsidie) is vanwege BBV-voorschriften, zoals
geconstateerd bij de programmarekening 2018, van Overhead naar programma Werk en Inkomen
overgeheveld (verlagen baten voor € 18,7 mln.).

- Overhead algemeen € 10,8 mln.
Het grootste deel van de mutaties heeft betrekking op het aanpassen/overhevelen van de budgetten ten
behoeve van het eenduidiger en transparanter maken van de bedrijfsvoering waardoor de interne
verrekeningen worden beperkt. Deze mutaties vinden vooral binnen overzicht overhead plaats, maar zijn
deels vanwege correcties programma- en/of dienst-overstijgend. Hoewel noemenswaardig qua omvang,
totaal bedraagt ca. € 69 mln., zijn deze voor de gemeente als geheel saldo neutraal. Door actualisatie van de
gehele begroting neemt tevens het activiteitenniveau van de gemeente toe en stijgen hierdoor (afgeleid) ook de lasten (o.a. prijs- en loonontwikkelingen) voor overhead. De lasten van overhead worden hierdoor, per saldo, verhoogd met € 10,8 mln.

- Correcties primair proces -/- € 6,3 mln.
Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn er diverse correcties in de begroting tussen overhead en het primair proces doorgevoerd. Onderdeel van deze mutaties is de correctie van de huisvestingslasten voor verbonden partijen (GR GGD-VT). Conform constatering van de gemeentelijke accountantsdienst bij de jaarrekening 2018, zijn deze lasten (€ 2,9 mln.) overgeheveld van overhead naar het desbetreffende
beleidsprogramma. Daarnaast zijn door organisatorische wijziging (bij diverse beleidsafdelingen binnen de
dienst OCW) apparaatslasten overgeheveld van overhead naar het primair proces van diverse programma’s
(per saldo € 2,7 mln.). De overige correcties zijn verwerkt in de mutaties met betrekking tot de
meerjarenbegroting GGD en VT (zie toelichtingen programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid).

- Businesscases Efficiencybezuiniging € 3,3 mln.
Conform het coalitieakkoord 2018 – 2022 dient er een efficiencybezuiniging op de gemeentelijke organisatie te worden gerealiseerd. Voor de invulling van deze bezuinigingen zijn Businesscases opgesteld. In voorkomende gevallen is het noodzakelijk om ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van de
businesscases kosten te maken (€ 3,3 mln.). Hiervoor zijn de lasten verhoogd op het overzicht overhead. De baten en lasten van deze Businesscases zijn meerjarig sluitend.

- Kapitaallasten € 2,2 mln.
Op programma Financiën staan centraal de kapitaallasten begroot van het meerjarig investeringsplan. Op
basis van de gerealiseerde investeringen over 2018 vindt conform de bestaande systematiek overheveling
vanuit programma Financiën plaats naar de betreffende beleidsprogramma’s. In 2019 is € 2,2 mln.
overgeheveld (verhogen lasten) naar overhead.

ga terug