Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

543.312

507.450

62.662

570.112

397.268

3.500

N

 Baten 

68.290

55.199

7.441

62.640

60.491

250

V

 Saldo 

475.022

N

452.251

N

55.221

N

507.472

N

336.777

N

3.250

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Jeugd en Wmo € 45 mln. (extra middelen door Rijk en gemeente)
De gemeente wordt geconfronteerd met aanzienlijke tekorten op de Jeugd en Wmo, net als vrijwel elke andere gemeente in Nederland. Voor een bedrag van ruim € 45 mln. is dekking voorzien.  Voor de Jeugdhulp komt er € 15 mln. voor 2019 van VWS (miljoenennota 2020). Voor circa € 30 mln. heeft het college in de ontwerpbegroting 2020 - 2023 ook voor het jaar 2019 meer middelen toegevoegd aan dit programma (zie begroting 2020 - 2023).

- Maatregelen Jeugd en Wmo € 4,5 mln.
In 2019 worden besparingen verwacht van € 4,5 mln., doordat alle wijkteams beter op kosten zijn gaan sturen. Deze interne verbetering is mogelijk omdat de JMO organisatie staat sinds medio 2018. Wijkteams worden getraind en middels dashboards bewust worden gemaakt van het gebruik van Wmo voorzieningen in relatie tot afschalingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld Haags Ontmoeten plekken inzetten als iemand weinig mensen om zich heen heeft in plaats van een lichte dagbesteding (die meer kost). Ook wordt toezicht en handhaving geïntensiveerd op Pgb en ZIN gebruik. Misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld wordt aangepakt. Bij elkaar verwachten we hierop € 4,5 mln. te besparen.

- Taakmutaties September- en decembercirculaire 2018 € 5,5 mln. (gemeentebreed neutraal)
In de september- en decembercirculaire 2018 is door het Rijk voor 2018 € 3,1 mln. en voor 2019 € 2,4 mln. aan taakmutaties voor het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid toegekend. De taakmutaties voor 2018 waren opgenomen in de reserve taakmutaties en zijn in 2019 overgeheveld (lasten verhogen) naar dit beleidsprogramma (lasten verhogen). Het overgrote deel van de middelen zijn door het Rijk toegekend voor een Transformatiefonds jeugd, dit betreft zowel in 2018 als in 2019 € 2,4 mln.

- Taakmutaties Meicirculaire 2019 € 7,8 mln. (gemeentebreed neutraal)
In de meicirculaire 2019 gemeentefonds is door het Rijk voor € 7,8 mln. aan taakmutaties voor 2019 voor dit programma toegekend. Deze middelen zijn in de begroting verwerkt (lasten verhogen). Dit betreft voornamelijk ophoging van de voormalige integratie-uitkeringen Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen (€ 5,9 mln.). Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.

- Herfaseringen -/- € 5,4 mln. (gemeentebreed neutraal)
Dit betreft (verlaging lasten) van de coalitiemiddelen van jeugd (3,0 mln.) en het transformatiefonds (2,4 mln.) zodat deze middelen in latere jaren kunnen worden ingezet. In het coalitieakkoord zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor preventieve maatregelen in de zorg, deze middelen zijn ook in latere jaren benodigd. Daarnaast ontving de gemeente in december 2018 € 2,4 mln. als taakmutatie voor een transformatiefonds jeugd voor 2018 (zie bovenstaand) en heeft in lijn met de taakmutatie een driejarig plan opgesteld waardoor de middelen naar achteren schuiven.

- Loon- en prijscompensatie € 3,1 mln. (gemeentebreed neutraal)
Dit betreft de reguliere loon- en prijscompensatie voor 2019 (incl. de verwerking van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren) en de nacalculatie over 2018. Deze bijstellingen (verhogen lasten) tellen op tot € 3,1 mln. en worden overgeheveld uit het programma Financiën.

- Meerjarenbegroting VT -/- € 0,7 mln. (per saldo)
Op 5 juli 2019 is de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-VT vastgesteld. Deze bijstellingen zijn in de begroting verwerkt; tegenover de extra lasten ( € 4,8 mln.) staan extra baten (€ 4,1 mln.) van de opdrachtgevers (de negen deelnemende gemeenten in de GR).

- Meerjarenbegroting GGD € 0,4 mln. (per saldo)
Op 5 juli 2019 is de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-VT vastgesteld. Deze bijstellingen zijn in de begroting verwerkt; tegenover de extra lasten ( € 2,2 mln.) staan extra baten (€ 2,6 mln.) van de opdrachtgevers (de negen deelnemende gemeenten in de GR).

- Opvoeren lokale taken GGD -/- € 1,9 mln. (per saldo)
Betreft de verwerking van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) voor activiteiten van de GGD in opdracht van één of meerdere gemeente in de regio Haaglanden. Bijdragen van de gemeente Den Haag worden niet als baat, maar direct in de lasten geboekt, vandaar het verschil tussen baten (verhoging € 2,6 mln.) en lasten (verhoging € 4,5 mln.).

- Overheveling bedrijfsvoeringsbudgetten -/- € 3,4 mln. (gemeentebreed neutraal)
Deze mutatie betreft de aanpassing/overheveling van de budgetten ten behoeve van het eenduidiger en transparanter maken van de bedrijfsvoering waardoor de interne verrekeningen worden beperkt. Voor dit programma betekent dit een verlaging van de lasten van € 3,4 mln. Deze verlaging betreft voornamelijk betrekking op een correctie op de werkplekken van de GGD, CJG en Veilig Thuis.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug