Leeswijzer

Leeswijzer

De 4- en 8-maandsrapportage volgt in 2019 de volgende opbouw:

Doelstelling programma
Het programma begint met een beschrijving van het doel van het programma met daarin de focus in 2019.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen
Dit onderdeel begint met een tabel, gevolgd door een toelichting op majeure ingediende begrotingswijzigingen (> € 2,5 mln.) ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen
Dit onderdeel begint met een tabel, gevolgd door een toelichting waarin majeure geprognosticeerde afwijkingen (> € 2,5 mln.) per activiteit en/of programma kort worden verklaard.

De prognose wordt afgegeven per (geclusterde) activiteit en betreft de afwijking ten opzichte van de gewijzigde conceptbegroting op het niveau van lasten en baten.
Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en/of toevoegingen aan en bestedingen van voorzieningen zijn ondergebracht bij lasten of baten.

Fundamentele beleidswijzigingen en of majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang
Dit onderdeel geeft toelichting op activiteiten die niet voldoen aan de financiële omvang (€ >2,5 mln.), maar waar sprake is van fundamentele beleidswijzigingen ten opzichte van de beoogde doelen, dan wel majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang voor het behalen van de beoogde doelen.

Overige financiële afwijkingen
De rapportage omvat in beginsel uitsluitend de exploitatierekening. In dit onderdeel wordt de mogelijkheid geboden om – indien daartoe aanleiding is -  in te gaan op relevante afwijkingen (>€ 2,5 mln.) op onderdelen die niet (direct) weerslag hebben op de exploitatiecijfers, zoals fasering van GRIP- en grote MIP-projecten of grote verrekening van lasten met voorzieningen.  

De betekenis van de diverse kolommen in de financiële tabellen is als volgt:

Tabel 1 Totaalniveau programma

Uitkomst 2018
In deze kolom staat de stand van de Programmarekening 2018, voordat is overgegaan tot resultaatbestemming (RIS302204 en RIS302208).

Ontwerpbegroting 2019
De kolom vertegenwoordigt de begroting 2019-2022 zoals die door de raad in november 2018 is vastgesteld (RIS300472).

Ingediende begrotingsmutaties
Alle voorgenomen begrotingsmutaties op de door de raad vastgestelde programmabegroting 2019-2022 zijn ondergebracht in deze kolom. Het college heeft deze voorgenomen mutatie 12 september jl. aan de raad voorgelegd.

Actuele begroting 2019
De Ontwerpbegroting 2019 en de Ingediende begrotingsmutatie leiden tot een (aangepaste) actuele begroting voor 2019.

Realisatie t/m augustus
De kolom geeft voor deze rapportage de meest actuele stand van de begrotingsuitputting weer.

Prognose resultaat 2019
In deze kolom treft u de prognose aan van de uitkomst in de programmarekening 2019. Voor de leesbaarheid  zijn de getallen in deze kolom afgerond op vijftigduizendtallen. Deze prognose is afgezet tegen de Actuele begroting 2019.

Tabel 2 Realisatie en prognose per activiteit
De informatie uit Tabel 1 is uitgesplitst naar activiteiten per programma. Daar waar het de leesbaarheid tegemoet komt, zijn activiteiten geclusterd of gegroepeerd weergegeven. De clustering is analoog aan de programmabegroting en programmarekening.

Ten opzichte van de 4-maandsrapportage is Tabel 2 gewijzigd om de tabel leesvriendelijker te maken. De Prognose uitkomst 2019 – de prognose in termen van de totale lasten en totale baten in plaats van afwijking ten opzichte van de begroting – is vanaf heden opgenomen in als bijlage op de website.
Met de nieuwe bijlagen op de website wordt op verschillende manieren een beter inzicht gegeven in het meerjarig perspectief.

Bijlage 1. Opbouw actuele begroting
Deze bijlage presenteert in Tabel 3 de budgetontwikkeling van de begroting voor de huidige jaarschijf. De bijlage geeft inzicht in het wijzigingsvoorstel dat het college aan de raad voorstelt op het niveau van programma en activiteit.

Meerjarig perspectief

De begroting, de prognose en de jaarrekening zijn steeds opgebouwd uit lasten, baten en een saldo. De cijfers in de begroting, de prognose en de jaarrekening krijgen vooral zeggingskracht door ze te combineren en in een meerjarig perspectief te plaatsen. Dat kan in de volgende grootheden:

  • De absolute bedragen: de begroting, de prognose en de jaarrekening
  • De afwijking: de prognose en de jaarrekening ten opzichte van de begroting

Vanwege de herijking van de begrotingsprogramma’s en –activiteiten bij ieder nieuw coalitieakkoord, is het terugkijken beperkt tot maximaal vier jaar.  Daarom zijn de volgende (extra) bijlagen opgenomen:

  • Bijlage 2. Meerjarig perspectief begroting
  • Bijlage 3. Meerjarig perspectief uitkomst
  • Bijlage 4. Meerjarig perspectief resultaat
  • Bijlage 5. Meerjarig perspectief saldi

Bijlage 2. Meerjarig perspectief begroting
Deze bijlage bevat de ontwikkeling in de omvang van de programmabegroting. De budgettoewijzingen in Tabel 4 kunnen op deze wijze gedurende de coalitieperiode worden gevolgd en met elkaar worden vergeleken.

Bijlage 3. Meerjarig perspectief uitkomst
Tabel 5 geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van de budgetrealisatie (uitputting). Door telkens een jaarschijf toe te voegen ontstaat een historisch perspectief van de uitkomst waartegen de prognose in de actuele jaarschijf kan worden afgezet.

Bijlage 4. Meerjarig perspectief resultaat
Het programmarekeningresultaat is de afwijking van de realisatie ten opzichte van de programmabegroting. In Tabel 6 is de prognose ten opzichte van actuele begroting geplaatst naast het resultaat van het jaar ervoor. Feitelijk wordt hier Tabel 4 gecombineerd met Tabel 5.

Bijlage 5. Meerjarig perspectief saldi
In Tabel 7 laat samenvattend de saldi zien. Naast elkaar staan enerzijds de begroting en uitkomst uit het verleden en anderzijds de actuele begroting met de prognose. Op deze wijze wordt snel een meerjarig inzicht verkregen in het begrotingsoptimisme en de budgetdiscipline.