Cultuur en bibliotheek

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

105.762

105.109

986

106.095

80.168

150

N

 Baten 

7.671

7.737

435

8.172

5.410

100

N

 Saldo 

98.091

N

97.372

N

551

N

97.923

N

74.758

N

250

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

ga terug