Onderwijs

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 06 - Onderwijs 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

140.669

140.470

546

141.016

110.043

200

V

 Baten 

60.640

57.215

395

57.610

51.193

350

N

 Saldo 

80.028

N

83.255

N

151

N

83.406

N

58.850

N

150

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Rijksmiddelen Leerlingzaken en kinderopvang € 2,7 mln. (saldo neutraal)
Voor de aanpak voortijds schoolverlaten (€ 1,2 mln.), kinderopvang (€ 0,4 mln.) en voor de Wet Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (€ 1,1 mln.) zijn extra rijksmiddelen verwerkt in de begroting (hogere lasten en baten voor € 2,7 mln.).

- Onderwijshuisvesting € 2,3 mln. (saldo neutraal)
Een actualisatie van de investeringen heeft plaatsgevonden. De lasten worden in 2019 verlaagd voor
€ 2,3 mln., hetgeen ook een lagere onttrekking aan de reserve Duurzame huisvestiging veroorzaakt.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug