Openbare orde en veiligheid

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

60.430

60.910

3.799

64.708

54.499

-

 Baten 

4.672

3.703

3.115

6.818

1.258

-

 Saldo 

55.758

N

57.207

N

684

N

57.890

N

53.241

N

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote begrotingswijzigingen  (> € 2,5 mln.) hebben zich op het programma voorgedaan:

- Rijksmiddelen Aanpak Ondermijning € 2,8 mln. (saldo neutraal)
In 2019 wordt € 2,8 mln. aan rijksmiddelen ontvangen voor de aanpak van ondermijning op activiteit Bestrijding onveiligheid (verhogen lasten en baten).

- Versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie € 1,1 mln. (gemeentebreed neutraal)
Vanuit het rijk ontvangt de gemeente zogenaamde Versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie. Als gevolg van deze taakmutatie worden de lasten verhoogd met € 1,1 mln. Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1 Toelichting bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2019 behorend bij het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2020-2023 (RIS303443).

ga terug