Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Overige financiële afwijkingen

Het verwachte nadeel van € 1,8 mln. bij Wmo voorzieningen wordt veroorzaakt doordat per 1 januari 2019 het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp door het Rijk is ingevoerd. Bij de invoering van het abonnementstarief ging het Rijk er vanuit dat dit geen merkbaar effect op de vraag heeft. We zien echter dat in Den Haag het aantal indicaties medio 2019 met 7% is gestegen ten opzichte van eind 2018. In euro’s is het effect € 1,4 mln. tot € 2,2 mln. voor geheel 2019. De afgegeven prognose zit in het midden van deze bandbreedte.

Het voordeel bij beschermd wonen van € 1,5 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voorzieningen dagbesteding en intramurale zorg voor de cliënten goedkoper via het contract voor maatwerkarrangementen konden worden verstrekt. Daarnaast is sprake van een vrijval subsidies oude jaren.

ga terug