Sport

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 10 - Sport 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 Sport- en spelaccommodaties 

27.956

6.912

21.044

N

44.202

13.969

30.233

N

1.000

N

-

1.000

N

 Sportbeleid en activering 

9.060

1.863

7.198

N

15.290

2.189

13.101

N

550

V

-

550

V

 Totaal 

37.016

8.774

28.242

N

59.492

16.158

43.334

N

450

N

-

450

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Risico

  • BTW aanvraag SPUK:  in de begroting 2019 staat opgenomen dat per 1 januari dit jaar de BTW sportvrijstelling is aangepast (risicobedrag € 3,7 mln.). Door het Rijk wordt het nadeel van gemeenten (gedeeltelijk) gecompenseerd, uiterlijk 27 september a.s. wordt duidelijk hoe hoog deze compensatie zal zijn.
  • De compensatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig het bedrag uit de aanvraag dekken (aanvraag Den Haag bedraagt € 5,2 mln.), omdat alle gemeenten samen in totaliteit fors hebben overvraagd (€ 228 mln. bij een beschikbaar bedrag van € 152 mln. (=67% beschikbaar)). In geval dit percentage wordt losgelaten op het door Den Haag aangevraagde bedrag komt voor Den Haag naar verwachting een bedrag vrij van circa € 3,5 mln. Dit bedrag ligt in lijn met de in de risicoparagraaf opgenomen inschatting van de BTW-kosten.
ga terug